Club info

 Organisatie & huisregels

Bestuur (bestuur@svrap.nl)

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de club en eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Vragen m.b.t. de contributie kunnen aan de penningmeester worden gesteld. Voor ledenadministratie wendt u zich tot de info@svrap.nl. Voor overige of algemene zaken kunt u hetzij bij de leden van het bestuur, dan wel bij de voorzitter terecht. Kantinezaken kunnen het beste worden geregeld met het daarvoor benoemde bestuurslid.

Functie/rolNaamContactgegevens
VoorzitterJurriaan Frakkingbestuur@svrap.nl
SecretarisNikola Pavloffsecretaris@svrap.nl

 

Jeugdbestuur

 Functie/NaamContactgegevens
Voorzitter JeugdbestuurKevin Matzen
jeugdvoorzitter@svrap.nl
JeugdsecretarisNikola Pavloff
jeugdsecretaris@svrap.nl
PenningmeesterLaura Kelderman
jeugdpenningmeester@svrap.nl
Jeugdzakenjeugdsecretaris@svrap.nl
Hoofd JeugdopleidingKevin Matzen
hjo@svrap.nl
Website & Communicatie
webmaster
info@svrap.nl
Voetbalschool RAPvoetbalschool@svrap.nl

 

Overige commissies

Functie/rolNaamContactgegevens
WedstrijdsecretariaatJean Bollen
Pim Golta
info@svrap.nl
LedenadministratieEllen Kintledenadministratie@svrap.nl
Gebouwbeheer & onderhoudFedor Tevrede
Henk Boot
KantinebeheerMichelle de Waard & Kevin Matzen
Vrijwilligerscoördinator JeugdNikola Pavloffjeugdcommissie@svrap.nl
Hoofd OpleidingKevin Matzen & Orson Naarendorpjeugdcommissie@svrap.nl
WebsitebeheerPatrick Wagemaker & Thom van Oorttfpvanoort@hotmail.com
VoetbalschoolSv Rap / Dream Team Academy
VertrouwenscontactpersoonMarian Toonstra


m.toonstra@chello.nl
06-48440283

Huisregels

Het bestuur van s.v.Rap verzoekt spelers en bezoekers van sportpark het Loopveld de volgende regels in acht te nemen:

  • Voor s.v.Rap is iedereen gelijk en wordt met respect behandeld.
  • Publiek , trainers, leiders en spelers accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • S.v.Rap tolereert zowel bij thuis- en uitwedstrijden geen fysiek- of verbaal geweld waar dan ook op of buiten het sportterrein .
  • Iedereen wordt geacht zorgvuldig met materialen van s.v. RAP en de andere aanwezigen om te gaan.
  • Glaswerk mag nimmer mee naar buiten worden genomen, e.e.a. conform KNVB regels.
  • Roken is in het clubgebouw van s.v.RAP nergens toegestaan.
  • Voor zover niet opgenomen in de huisregels van s.v.RAP zijn de KNVB regels van toepassing. Medewerkers van s.v.Rap zijn bevoegd bij overtreding van 1 of meer van de huisregels personen de aanwezigheid op- of toegang tot het sportpark te ontzeggen.
Overige huisregels

De regels zijn alfabetisch op trefwoorden gerangschikt. Het gaat over zowel administratieve, financiële als kantinezaken. Alle regels gelden in principe voor alle spelende leden. Ook al wordt er gesproken over ‘de speler’, ‘zijn’ en ‘hij’, de regels zijn van toepassing op zowel mannelijke als vrouwelijke leden. Formulieren kunnen over het algemeen bij de club worden afgehaald. Genoemde prijzen gelden voor het seizoen 2017-2018, wijzigingen voorbehouden.

AANMELDEN
Een speler kan zich alleen schriftelijk aanmelden bij de s.v.RAP met een aanmeldingsformulier en pasfoto. Het inschrijfformulier is te downloaden van de website www.svrap.nl. onder het kopje “lid worden”. Dit formulier moet volledig ingevuld zijn (vergeet vooral niet het nummer van het identiteitsbewijs voor de KNVB) en kan worden afgegeven achter de bar of aan iemand van het bestuur of worden opgestuurd. Een nieuw lid betaalt eenmalige administratiekosten van € 25.-, te verrekenen bij inschrijving.

AANSPRAKELIJKHEID.
S.V.RAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vermissen van goederen of opgedane schade op de terreinen van de vereniging. Alleen vrijwilligers kunnen (indien lid van s.v.RAP) in beperkte gevallen schade verhalen, voortgekomen uit werkzaamheden voor de club, mits dit gedekt wordt door de verzekering van de KNVB. Hiervoor dient de vrijwilliger bij de KNVB als lid van s.v. RAP bekend te zijn. Dit wordt per geval bekeken. In geval van schade door derden kan s.v. RAP slechts helpen bij de bemiddeling van een regeling of aanvraag. Iedereen betreedt het terrein van s.v.RAP op eigen risico en aanvaardt de risico’s die volgen uit de sportbeoefening bij, schouwing van of medewerking aan s.v.RAP.

AANVOERDERS EN LEIDERS.
De leiders zijn het aanspreekpunt van het team, voor de club. Indien een team geen leider heeft, dan is de aanvoerder het aanspreekpunt. Zaken die het hele team aangaan, zoals wedstrijdwijzigingen en toernooien, maar ook fouten in het wedstrijdformulier of contributie achterstand, worden in eerste instantie via de leider of aanvoerder geregeld. Deze wordt geacht een e-mail adres te hebben om zich voornamelijk via de e-mail met de secretaris en de penningmeester te onderhouden inzake leden- en contributieaangelegenheden.

AANVOERDERSAVOND (AA).
Eén tot twee keer per jaar wordt er op s.v.RAP een aanvoerdersavond georganiseerd. Hierbij dienen alle aanvoerders (of leiders) van de betreffende ingeschreven teams aanwezig te zijn. De eerste is in september, de tweede in maart. Op de aanvoerdersavond zullen zaken besproken worden als: ledenadministratie, contributieverplichtingen, huishoudelijke mededelingen, scheidsrechterszaken, competitieregels, etc. Aanvoerders krijgen hierover bericht, maar dienen zelf ook actief te onderzoeken waarneer dit plaatsvindt.

ADRESWIJZIGINGEN.
Ieder lid is voor zijn deel verantwoordelijk voor een juiste administratie bij s.v.RAP. Adreswijzigingen dienen bij moment van wijziging doorgegeven te worden aan de administratie van s.v.RAP, middels een brief naar het postadres of een email naar de secretaris. Ook dient een speler bereikbaar te zijn en een telefoonnummer op te geven waarop hij te bereiken is.

ALCOHOLMISBRUIK.
Indien iemand zich in de kantine, de kleedkamers of op de velden schuldig maakt aan overmatig alcoholmisbruik, kan hij door medewerkers van s.v.RAP gesommeerd worden het terrein te verlaten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV).
Jaarlijks houdt s.v.RAP een ALV waarin het afgelopen seizoen geëvalueerd wordt en we vooruit kijken naar het lopende seizoen. Dit vindt plaats in mei/juni en wordt o.a. aangekondigd in de kantine en via een email aan de aanvoerders en leiders

BEDANKEN (UITSCHRIJVEN).
Een speler kan zich schriftelijk via het postadres van s.v.RAP laten uitschrijven (bedanken). Ook is het mogelijk om dit te doen via email aan info@svrap.nl. Bedanken is alleen geldig indien de persoon aan al zijn financiële verplichtingen aan de club heeft voldaan. Bedanken dient te gebeuren vóór 15 juni. Anders is de speler alsnog contributie verschuldigd over het nieuwe seizoen.

BALLENSTOK.
Tegen inlevering van € 30,- borg kan de aanvoerder van een RAP-team op wedstrijddagen een sleutel en een ballenstok krijgen. Het bezoekende team levert € 10,- borg in voor alleen een sleutel. De borg wordt geretourneerd bij onbeschadigde inlevering van de geleende zaken.

BOETES.
Boetes uitgeschreven door de KNVB, betreffende een lid of team, door schuld van betreffend lid of team worden door s.v. RAP verhaald op deze. Hier worden o.a. bedoeld rode en gele kaarten, wedstrijdstakingen en het niet op komen dagen van teams.

BESTUUR.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de club en eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Vragen m.b.t. de contributie kunnen aan de penningmeester worden gesteld. Voor ledenadministratie wendt u zich tot de secretaris. Voor overige of algemene zaken kunt u hetzij bij de leden van het bestuur, dan wel bij de voorzitter terecht. Kantinezaken kunnen het beste worden geregeld met het daarvoor benoemde bestuurslid. Namen, telefoonnummers en emailadressen zijn te vinden op de website www.svrap.nl.

CONTRIBUTIE.
Ieder lid van s.v. RAP betaalt per jaar contributie. Dit wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld, zie elders op de website. Indien een lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan volgt na twee herinneringen overdracht aan een incassobureau. Kosten hiervan zullen verhaald worden op de wanbetaler. Het lid is zelf verplicht na te gaan of de nota hem kan bereiken, het verschuldigde bedrag afgeschreven kan worden en of hij nog betalingen open heeft staan bij s.v.RAP. Betalingsregelingen of aanpassingsverzoeken kunnen worden gedaan bij de penningmeester.

E-MAIL.
S.v. RAP beschikt over verschillende emailadressen, betreffende verschillende zaken van administratieve, financiële of overige aard. Wijzigingen kunnen meestal hierlangs worden doorgegeven.

KANTINE.
Voor en na wedstrijden en trainingen zijn er in de kantine versnaperingen te verkrijgen. Bezoekers van s.v.RAP zijn medeverantwoordelijk voor het netjes houden van de kantine en de velden buiten. Ruim afval achter je op en retourneer lege glazen, borden, etc. achter de bar. Het is niet toegestaan met voetbalschoenen aan de kantine binnen te gaan. De openingstijden van de bar hangen achter de bar. Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt en het is voor jongeren onder de achttien verboden sterke drank te krijgen. In de kantine zijn geen sigaretten te koop. Er geldt per 1 juli 2008 een rookverbod in de hele kantine. Op wedstrijddagen is de Beheerder eindverantwoordelijke en aanspreekpunt voor de gang van zaken.

KLEEDKAMERS.
Help de vrijwilligers van s.v.RAP een handje: Houdt de kleedkamers zo netjes als je ze aantreft. Ruim lege bekers, shampooflessen, etc. dus achter je op en breng lege glazen terug naar de kantine! Er mag niet gerookt worden in de kleedkamers, doucheruimten, toiletten of de gangen die hier naartoe leiden.

MEDEDELINGENBORD.
In de kantine hangt een mededelingenbord. Hierop hangt het competitieschema van de komende twee weken, mededelingen van het bestuur, nieuwe nummers voor nieuwe leden en andere aankondigingen. Ieder lid wordt geacht het bord regelmatig in de gaten te houden voor wijzigingen.

NIET OP KOMEN DAGEN.
Indien een team niet op komt dagen bij een wedstrijd, vastgesteld door de KNVB, door eigen schuld, zullen boetes die hiervoor worden geheven (ca. € 129,- en drie winstpunten in mindering bij eerste overtreding, daarna oplopend tot het uit de competitie nemen van een team en de kosten hiervan) worden verhaald op het betreffende team, c.q. de aanvoerder. Als een team drie keer niet op komt dagen wordt het door de KNVB uit de competitie genomen. Indien er problemen zijn rond een bepaalde wedstrijddatum dient men zich tot de wedstrijdsecretaris te wenden.

OEFENWEDSTRIJD.
Zie wedstrijdsecretaris.

OVERSCHRIJVING.
Een verzoek tot overschrijving van s.v.RAP naar een nieuwe club dient te gebeuren vóór 31 mei. (Bij te late verwerking verleent de KNVB geen dispensatie.) Indien een speler van een andere club over wenst te komen naar s.v.RAP dan verzorgt de administratie van s.v.RAP de overschrijving. Als een speler niet aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan en/of zijn in bruikleen gegeven kledingpakket niet heeft ingeleverd dan zal er door s.v.RAP geen medewerking worden verleend aan de overschrijving.

REGLEMENTEN.
Iedere speler wordt geacht op de hoogte te zijn van de regels van de KNVB tijdens de wedstrijden en van de Huisregels van s.v. RAP.

ROKEN.
In het clubhuis geldt een algeheel rookverbod.

SLEUTEL.
Zie Ballenstok.

SPEELGERECHTIGDHEID.
Een speler is speelgerechtigd als hij ingeschreven is bij de KNVB en zijn financiële verplichtingen jegens s.v.RAP heeft voldaan. In alle andere gevallen is het de speler niet toegestaan uit te komen voor een team van s.v.RAP.

SPELERSPAS.
Sinds seizoen 2006-2007 is de spelerspas ingevoerd. Deze krijgen leden alleen wanneer ze speelgerechtigd zijn bij s.v. RAP, dus bij de KNVB ingeschreven zijn en al hun financieële verplichtingen hebben voldaan.

TEAMLIJSTEN.
Ieder team is verplicht (via de aanvoerder) aan het begin van het seizoen een actuele teamlijst aan de ledenadministratie toe te zenden en mutaties direct door te geven. S.v. RAP zorgt hierop voor lijsten met namen en KNVB-nummers voor het invullen van de wedstrijdformulieren.

TOERNOOIEN.
Aan het begin en aan het eind van het seizoen is er een beperkte mogelijkheid tot het organiseren en meedoen van toernooien. Hiertoe kunt u zich wenden tot het bestuur.

TRAINEN.
Iedere dag van de week kan er worden getraind, in principe door maximaal vier groepen per avond; twee vanaf 19:00 uur en twee vanaf 20:30 uur. Trainingstijden dienen te worden aangepast in overleg met het bestuur.

VRIJWILLIGERS.
S.V. RAP is altijd op zoek naar vrijwilligers, die zich in een bepaald gebied voor de club willen inzetten. Interesse? Stuur een Email naar het bestuur: bestuur@svrap.nl

WEDSTRIJDFORMULIER.
Vóór aanvang van de wedstrijd dient de aanvoerder of de leider van een team een wedstrijdformulier in te vullen.(digitaal) Hierop dienen ingevuld te worden: Alle namen van de spelers van het team die aanwezig zijn, ook reservespelers, en hun KNVB-nummers. Eén assistent-scheidsrechter (vlagger) per team.  Indien er fouten worden gemaakt, of onvolledigheden in de invulling geconstateerd worden door de KNVB, en deze zijn aantoonbaar te verwijten aan het team, zal de boete aan het team c.q. de aanvoerder door s.v. RAP worden doorberekend.

WEDSTRIJDSECRETARIS.
De wedstrijdsecretaris behandelt vragen over het competitieschema, teamzaken bij de KNVB en oefenwedstrijden. Indien een team zich beschikbaar stelt om bij uitroostering een oefenwedstrijd te spelen, kan dit kenbaar gemaakt worden bij de wedstrijdsecretaris. Het team is dan verplicht te komen op de wedstrijden die voor het team worden geregeld. Ook kan een team zelf, in overleg met de wedstrijdsecretaris, een oefenwedstrijd regelen.

DISCLAIMER
S.v. RAP werd en wordt alleen bij rechte vertegenwoordigd door:
a) Jurriaan Frakking, voorzitter van de s.v. RAP en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dan wel door b) personen die daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd zijn door bovengenoemde J.Frakking, middels een welomschreven mandaat. S.v. RAP neemt geen verantwoordelijkheid voor ieder ander die zich, zonder daartoe gerechtigd te zijn, voordoet als vertegenwoordiger van de s.v. RAP.

Faciliteiten

Sv RAP is gevestigd in Amstelveen/Buitenveldert en bestaat uit een mooie accommodatie met drie fantastische grasvelden en een hypermodern kunstgrasveld.

raplayout

Verder beschikt RAP over 14 kleedkamers en een jeugdhonk.

 

Kantine

Voor en na wedstrijden en trainingen zijn er in de kantine versnaperingen te verkrijgen. Bezoekers van s.v.RAP zijn medeverantwoordelijk voor het netjes houden van de kantine en de velden buiten.Op wedstrijddagen is de (kantine) beheerder eindverantwoordelijke en aanspreekpunt voor de gang van zaken. Het is niet toegestaan met voetbalschoenen aan de kantine te betreden.

Openingstijden kantine
De openingstijden van de bar hangen achter de bar.

Alcohol
Het is enkel toegestaan om in het clubhuis alcohol te nuttigen. Indien iemand zich schuldig maakt aan overmatig alcoholmisbruik, kan hij door medewerkers van s.v.RAP gesommeerd worden het terrein te verlaten. Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt.

Roken
In het clubhuis geldt een algeheel rookverbod.

 

voor informatie mail naar info@svrap.nl

 

 

RAP CLUBCARD

Het gehele assortiment eten en drinken van sv RAP kan contant, met pinpas of met de speciale RAP clubcard worden betaald in onze kantine. De RAP clubcard is een chipcard, vergelijkbaar met een prepaid kaart, die voor de betaling van alle consumpties kan worden gebruikt. Ideaal dus voor alle spelers van jong en oud en alle voetbalouders. Nooit meer contant geld mee maar simpel betalen met de RAP clubcard.

U laadt uw RAP clubcard op met contant geld of met een pinpas bij de kassa in het clubgebouw of heel simpel thuis via ideal. Veilig en vertrouwd. Met de Rap clubcard heeft u ook inzicht in uw bestedingen: alle uitgaven en opwaarderingen zijn online te zien via uw eigen beheeromgeving. U kunt de RAP clubcard bestellen via Jean Bollen (voor Senioren) of bij de Jeugdcommissie (voor Jeugdspelers). U kunt ook een RAP clubcard aanvragen door een mail te sturen naar info@svrap.nl, o.v.v. naam en telefoonnummer). Binnen enkele dagen is uw RAP clubcard in huis. Kies voor gemak , kies voor de RAP clubcard.

sponsored by: Twelve.

Lidmaatschap
Inschrijven

Nieuwe leden kunnen zich het gehele jaar door melden bij s.v. RAP als lid. Dit kan alleen schriftelijk door toesturen van het inschrijfformulier via de mail. Het formulier is hieronder te downloaden.  Dit formulier moet volledig ingevuld zijn (vergeet vooral niet het nummer van het identiteitsbewijs voor de KNVB).

Inschrijfformulier SV RAP SENIOREN 2022-2023

Een nieuw lid betaalt eenmalige administratiekosten van € 25.-, te verrekenen bij inschrijving. Leden en bezoekers van s.v. Rap worden geacht kennis te hebben genomen van, en zich te houden aan, de huisregels van s.v. RAP.

Ieder lid van s.v. RAP betaalt per jaar contributie. Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging 1 juli tot en met 30 juni. Het verschuldigde contributiebedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Contributiebedragen SEIZOEN 2020-2021

Senioren€ 275
Jeugdleden€ 175
Meidenvoetbal€ 150
Mini's (4/5/6 jaar)€ 100
Niet-spelende leden€ 85
Donateurs€ 85
Inschrijfgeld€ 25
Overschrijving KNVB€ 15
Betaling na 31 December€ 50 euro boete.

Voor nieuwe leden wordt naast de contributie een eenmalig inschrijftarief van € 25,= in rekening gebracht. Nieuwe leden komen pas voor opstelling in aanmerking nadat zij hun contributie en inschrijfgeld voor het seizoen hebben voldaan.

De contributie dient vooraf te worden betaald. U ontvangt hiervoor een factuur van ClubCollect. Er worden geen nota’s of acceptgirokaarten verzonden. U moet dus zelf actie te ondernemen. U kunt bij de betaling aangeven of u gebruik wilt maken van gespreide betaling. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Het banknummer van de svRap is NL15INGB0004934334 t.n.v. svRap.

Het bestuur houdt zich het recht voor leden die na 31 december 2020 niet aan hun verplichting hebben voldaan, uit te sluiten van trainingen en wedstrijden. Bij contributiebetaling na 31 december 2020 komt er een toeslag wegens te laat betalen bij van € 50,-.

Indien een lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan volgt na twee herinneringen overdracht aan een incassobureau. Kosten hiervan zullen verhaald worden op de wanbetaler. Het lid is zelf verplicht na te gaan of de nota hem kan bereiken, het verschuldigde bedrag afgeschreven kan worden en of hij nog betalingen open heeft staan bij s.v. RAP. Betalingsregelingen of aanpassingsverzoeken kunnen worden gedaan bij de penningmeester.

Financiële ondersteuning via Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is een  fonds dat zich inzet om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders financieel niet draagkrachtig zijn, een sportkans te geven. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning is dat het gezinsinkomen max. 110% bedraagt van het minimuminkomen en het gezin in bezit is van de stadspas. Mocht u het niet redden om (een deel van) het lidmaatschap van een sportclub te kunnen betalen, dan kunt u via de school van uw kind een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan de contributie van de vereniging en de benodigde uitrusting voor de sport. Meer informatie over voorwaarden en procedure kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.nl.

Opzeggen

Aan het einde van het seizoen hebben we te maken met leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, omdat zij stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging.

Opzeggen is alleen mogelijk indien de persoon aan al zijn financiële verplichtingen aan de club heeft voldaan. Het opzeggen dient te gebeuren vóór 15 juni. Anders is de speler alsnog contributie verschuldigd over het nieuwe seizoen.

Het opzeggen is enkel schriftelijk mogelijk, dit kan via een Email (info@svrap.nl) of via het postadres. Het is niet mogelijk om op te zeggen bij een leider, aanvoerder, trainer, commissieleden e.d..

U ontvangt van de opzegging een bevestiging.

Nieuwe teams

Indien een nieuw team zich wil melden, moet dat vóór 31 mei van het voorafgaande seizoen gebeuren. Daarna gaat de KNVB de competitie-indeling maken en is er een kans dat men in een incomplete competitie terecht komt. Teams van senioren veldvoetballers bestaan ten minste uit 15 betalende leden en idealiter uit ca. 18. De ervaring leert dat door het jaar heen spelers nog al eens geblesseerd, met vakantie of aan het werk zijn, waardoor men de extra leden goed kan gebruiken.

Overschrijven

Een verzoek tot overschrijving van sv RAP naar een nieuwe club dient te gebeuren vóór 15 juni. (Bij te late verwerking verleent de KNVB geen dispensatie.) Indien een speler van een andere club over wenst te komen naar svRAP dan dient hij alleen nog maar te zorgen dat bij de oude club geen betalingsachterstand is. de rest gaat bij de nieuwe club

 

Overschrijven naar een andere vereniging is alleen mogelijk wanneer het in bruikleen gegeven kledingpakket is ingeleverd en wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen(contributie en of boetes) meer heeft bij sv RAP. Anders zal er door s.v.RAP geen medewerking worden verleend aan de overschrijving.

Contact
sv RAP

Sportpark ’t Loopveld
Aanloop 4
1183 SZ  Amstelveen

LET OP: voor route navigatie, toets in Saskia van Uylenburgweg, aan het einde van deze weg is een grote parkeerplaats.

Fietsen, scooters en motoren dienen in de fietsenstalling, bij het zwart/witte hek, geplaatst te worden!

Telefoon: 020-3455105 of b.g.g. 06-53878379
Mail: info@svrap.nl

 

Routebeschrijving

SV RAP

Sportpark het Loopveld

1183 SZ
Saskia van Uylenburgweg (gratis parkeren)
Amstelveen

Routebeschrijving  komende van de A-4, A-1, A-6,A-9

Neem op de ringweg (A-10) rond Amsterdam de afslag RAI.
Beneden bij de stoplichten gaat u linksaf de Europaboulevard op.
De Europaboulevard  rijdt u helemaal af tot de rotonde.
Bij de rotonde neemt u de 1ste afslag de v.Boshuizenstraat op.
De van Boshuizenstraat rijdt u helemaal af om bij de 3-sprong links af te slaan.
U rijdt nu de Beneluxbaan op.Bij het eerste stoplicht na het benzinepompstation slaat u linksaf.
De Saskia v. Uilenbergstraat rijdt u helemaal af tot aan de parkeerplaats.
(U komt 2 rotondes tegen waarbij u 2x de 2de afslag neemt.)
Vanaf de parkeerplaats loopt u richting de velden van sv.RAP.